Bonusplannen

Wat is een bonusplan? 

Een bonusplan is een groepsverzekering waarbij de gestorte premie ieder jaar wordt vastgesteld op basis van de behaalde resultaten. De voorwaarden voor het behalen van en het vaststellen van de hoogte van de bonus worden vastgelegd in een intern reglement van de werkgever. Deze voorwaarden moeten objectief meetbaar zijn en er dient een minimumpremie voorzien te worden. Voor het overige blijven alle regels m.b.t. groepsverzekeringen van kracht, nl. de 80% regel, de eindleeftijd en de beoogde personeelscategorie.

Voor wie wordt een bonusplan afgesloten?

Een bonusplan wordt afgesloten voor een categorie van loontrekkenden van wie een deel van de bezoldiging meestal toegekend wordt in de vorm van gratificaties, prestatiepremies, variabel loon, beloning voor goede individuele resultaten, ...

Wat is de toegevoegde waarde van een bonusplan?

Een bonusplan is een extra fundamentele troef bij werving, motivatie en retentie van personeel. Het is de beste oplossing om de noodzakelijke aanvulling bij het wettelijke pensioenstelsel op te bouwen en na de pensionering het verlies van koopkracht te compenseren. het garandeert een succesvolle aanpak van het loonbeleid voor deze categorie van werknemers.

Een bonusplan in de vorm van een groepsverzekering is een winnende oplossing voor zowel werkgever als werknemer

Als voorbeeld nemen we een medewerker van 50 jaar die een totale jaarlijkse brutobezoldiging van € 75.000 ontvangt. We vergelijken voor een aanvullende jaarlijkse storting van bruto € 3.000 door de onderneming (meestal zijn deze bedragen verschillend per jaar afhankelijk van de behaalde resultaten of targets):

  • enerzijds de kapitalen afkomstig van de jaarlijkse storting belegd in een bonusplan
  • anderzijds de kapitalen die voortkomen uit een bonus in cash.

Heeft u vragen m.b.t. de voorbeelden, invoering, procedures,… aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Wenst u een afspraak i.v.m. bonusplan: