Groepsverzekeringen

Een goed loon alleen is niet voldoende om werknemers te motiveren. Werknemers willen meer. Veel bedrijven proberen hun werknemers dan ook aan hun te binden door hen een aantrekkelijk beloningspakket aan te bieden, op basis van extralegale voordelen. De groepsverzekering is hierbij een handig extralegaal instrument. Wij geven je graag een antwoord op de volgende vragen:

Wat is een groepsverzekering?

De groepsverzekering is een verzekering die op initiatief van de werkgever wordt afgesloten. Via premiebetaling wordt een kapitaal opgebouwd dat bij het einde van de loopbaan, naar aanleiding van het pensioen of bij het overlijden van de werknemer aan de werknemer of zijn erfgenamen wordt uitgekeerd.

Er zijn twee mogelijkheden: of de werkgever betaalt de volledige verzekeringspremie, dan blijft de groepsverzekering buiten de loonlijn, of de werkgever en werknemer betalen elk een deel van de premie, dan geeft het gedeelte ten laste van de werknemer aanleiding tot belastingvermindering.

Voor wie geldt de groepsverzekering?

Iedereen die regelmatig een maandloon ontvangt en voor een bedrijf werkt waar de werkgever gekozen heeft een groepsverzekering af te sluiten voor een bepaalde personeelscategorie.

 • arbeiders
 • bedienden
 • kaders
 • bestuurders
 • afgevaardigde bestuurders
 • zaakvoerders

Nieuw aangeworvenen die binnen een categorie vallen, waarvoor de werkgever een groepsverzekering heeft afgesloten, hebben automatisch recht op deze verzekering. De wet zegt wel dat elke categorie objectief aantoonbaar en open gedefinieerd moet zijn. Ook zelfstandigen kunnen een groepsverzekering afsluiten.

Waarom is een groepsverzekering aantrekkelijk?

Een groepsverzekering is het middel bij uitstek om werknemers extralegaal te belonen. Dit systeem is voor de werkgever fiscaal zeer aantrekkelijk. Ook voor de werknemer geven de premies, die hij maandelijks zelf stort, aanleiding tot belastingvermindering. Daarnaast wordt het via een groepsverzekering gespaarde kapitaal minder belast dan het loon. Nadeel is wel dat het hier om uitgesteld loon gaat. Het verworven kapitaal wordt slechts uitbetaald als de werknemer op pensioen gaat.

Optimaliseer uw bestaande Groepsverzekering

Een frequent voorkomende misvatting is dat bestaande groepsverzekeringen niet meer kunnen verbeterd worden. Bedrijfsleiders menen dat de genomen beslissing in het verleden, bindend is zolang het pensioenplan geldt. Dit is echter niet het geval! Pensioenplannen kunnen kunnen ten alle tijde worden gewijzigd waarbij ook andere verzekeraars kunnen aangesproken worden.

Volgende vragen komen hierbij aan bod:

Welke parameters zijn van belang bij de analyse of opbouw van een groepsverzekering?

De markt van de extra–legale voordelen is vandaag in volle beweging. Het aanbod van de verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen is nog nooit zo divers geweest en het is aan te raden om de efficiëntie van uw groepsverzekering te toetsen aan de huidige marktomstandigheden. Navolgende mix van parameters is hierbij doorslaggevend:

Vaste technische rentevoet

Welke rentevoet is van toepassing? Is deze gewaarborgd voor toekomstige premies?

Beheerstoeslag pensioenplan

Voor het beheren van de groepsverzekering wordt door de verzekeraars een beheerstoeslag aangerekend die kan oplopen tot 7% van de commerciële premie. Al naargelang de verzekeraar en/of de complexiteit van het pensioenplan ligt deze kost hoger of lager en kunnen bij gelijkblijvende funding belangrijke extra pensioenkapitalen in ’t voordeel van de aangeslotenen worden gerealiseerd.

Inventaristoeslag

Voor het beheer van de reserves rekenen verzekeraars een zogenaamde inventaristoeslag aan. Deze bedraagt meestal 0.1% van de opgebouwde reserves maar verschilt eveneens in functie van de leverancier van het pensioenproduct.

Klassieke verzekering of universal life?

Men kan twee verzekeringstypes onderscheiden:

In de klassieke levensverzekering wordt gesproken van een contractueel verzekerd eindkapitaal. Het kapitaal is gelijk aan de kapitalisatie van alle premies ( reeds gestorte en nog te storten ) tegen een gewaarborgde interestvoet gedurende de ganse looptijd van het contract. Bij het onderschrijven van het contract wordt vastgelegd wat het verzekerd eindkapitaal zal zijn indien op vaste tijdstippen een overeengekomen premie wordt gestort. Er is een éénduidig en a priori vastgelegd verband tussen de te storten premies en het uit te keren kapitaal. Alle premies worden gekapitaliseerd aan de contractueel vastgelegde gewaarborgde interestvoet.

In een Universal Life verzekering of een levensverzekering met flexibele premiebetalingen heeft men het over een spaartegoed. Het spaarbedrag is gelijk aan de kapitalisatie van de gestorte premies aan de interestvoet van toepassing op de dag van ontvangst van de premies en dit tot einddatum van het contract. Bij het onderschrijven van het contract kan niets worden gezegd over het spaartegoed dat op einddatum van het contract zal worden uitgekeerd.

Er is geen éénduidig verband tussen de gestorte premies en het uitgekeerd spaartegoed omdat:

 • men de premies stort wanneer men wil en hoeveel
 • de intrest enkel wordt toegekend op valutadatum storting (dagvalutering)

Het voorzien van een contractueel eindkapitaal in de klassieke techniek impliceert dat de verzekeraar conservatiever zal omgaan met het herbeleggen van de hem toevertrouwde gelden; hierdoor is het rendement meestal lager hetgeen zich meestal vertaalt in een lagere winstdeelname t.o.v. de Universal life plannen.

Winstdeelname

De ontvangen premies worden door de verzekeraars belegd op de financiële markten. Indien de verzekeraar hogere rendementen op de belegde bedragen realiseert dan de gewaarborgde interestvoet, dan zullen hun verzekerden hiervan ook de vruchten plukken onder de vorm van winstdelingen.

De winstdeelname is het bedrag dat de verzekeraar bovenop het contractueel kapitaal ( of het spaartegoed) uitkeert. Het betreft hier een deelneming in de winsten die werden gerealiseerd door de verzekeraar tijdens het voorbije boekjaar. Elk jaar opnieuw beslist de verzekeraar welk winstdeelnamepercentage kan worden toegekend.

Vooral de historiek van uitgekeerde winstdeelnames geeft een belangrijke indicatie van stabiliteit/volatiliteit van de betrokken verzekeraar.

Administratie en beheer

In sommige gevallen worden door verzekeraars on–line applicaties aangeboden om het administratief beheer te versnellen en te vereenvoudigen. Deze kunnen een weerslag hebben op de aangerekende beheerskosten. Een snel en efficiënt beheer betekent voor de eindgebruiker een gevoelige tijdswinst en belangrijke administratieve kostenbesparing met minder kans op laattijdigheid, fouten,… Deze factor zal in de toekomst aan belang toenemen t.g.v de blijvend stijgende tewerkstellingskost van personeel in administratieve processen.

Aanvullende waarborgen

De werkgever kan zelf accenten in de groepsverzekering leggen door in het plan naast het luik pensioensparen ook aanvullende waarborgen te voorzien:

 • Uitkering bij overlijden
 • Verzekering tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval
 • Hospitalisatieverzekering
 • Premievrijstelling

Ook deze waarborgen worden objectief, onafhankelijk van welke maatschappij ook, doorgelicht op vlak van prijs en kwaliteit.

Welke werkwijze wordt gevolgd bij de doorlichting van de groepsverzekering

In een eerste fase worden alle parameters doorgelicht met bijzondere aandacht voor navolgende drie elementen die de grondslag vormen van de gebruikte tarieven in groepsverzekeringen (Employee Benefits): de rentevoet, het financiële aspect; de sterftetafels, de waarschijnlijkheid om te leven / overlijden; en de kostenstructuur, de kostprijs voor het beheer en de vergoedingen voor de tussenpersonen nadien wordt samen met de werkgever bekeken in hoeverre de groepsverzekering beantwoordt aan de gestelde verwachtingen op het vlak van motivatie, retentie en communicatie Voorzover van toepassing worden voorstellen geformuleerd om het plan conform te stellen aan de huidige WAP-reglementering en anti-discriminatiewergeving De voorwaarden van het bestaande plan worden vervolgens getoetst aan het huidige marktaanbod. deze bevraging gebeurt op 100% onafhankelijke basis De diverse haalbare opties worden besproken met de werkgever. Al naargelang de grootte van het bedrijf worden de overgangsprocedures onderzocht en wordt de timing voor implementatie vastgelegd.

Welke communicatie wordt er gevoerd ten aanzien van de aangeslotenen?

Een groepsverzekering is enerzijds een belangrijke budgetaire inspanning in hoofde van de werkgever maar wordt anderzijds soms onvoldoende gewaardeerd door de aangeslotenen. Personeelsleden ervaren bijvoorbeeld wel de toegevoegde waarde van een bedrijfswagen maar staan niet stil bij het nut van een groepsverzekering.

Het door de werkgever beoogde motiverende effect van een groepsverzekering kan enkele gerealiseerd worden door het voeren van een adequate communicatie.

Bij de invoering van het plan worden alle aangeslotenen daarom op de hoogte gebracht via info-meetings met ruime documentatie en mogelijkheid tot vraagstelling . Specifieke gevallen kunnen individueel besproken worden voorzover dit nodig blijkt.